Texas Tech QB Alan Bowman indicates he's transferring to Michigan